Sõeltest

Sõeltest on grammatikat ja sõnavara kontrolliv 75 lüngast koosnev 4 valikvastusega test, mis kestab 15 minutit. Testi juhised on kirjalikud. Sõnavarapädevust kontrollitakse leksikaalsete ja grammatiliste üksuste tundmisega lausetes, mille pikkus on 3 kuni 11 sõna. Testi raskusaste on kasvavas järjekorras. Testi laused on koostatud tasemeti. Iga õige vastus annab testitavale 1 punkti.

Vastamiseks on aega 15 minutit.